Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Tüketici – Pazar – Araştırma – Danışma Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Yönetmeliği

 

30 Haziran 2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Kuruluş

 

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 6/3/2002 tarih ve 2002/22 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Tüketici– Pazar – Araştırma – Danışma – Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)" kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/6/2002 tarih ve 1254-12083 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

 

Amaç

 

Madde 2 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile Tüketici ve Pazar ilişkileri ile ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektörde yeralan kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Kapsam

 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Tüketici – Pazar – Araştırma – Danışma – Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)’nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışması ile ilgili esasları kapsar.

 

Faaliyet Alanları

 

Madde 4 — Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

 

A – Araştırma Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda yer verilen araştırmaları yapar.

a) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin; ambalajında, fiyat etiketi-tarifesinde, tanıtma-kullanma kılavuzunda, reklam ve ilanlarında, standardında veya teknik düzenlemesinde vaad edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin araştırmalar yapmak,

b) Firma, marka ve piyasaya sunulan mal ve hizmetlere yönelik tutundurma ve reklam faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki olası veya gerçekleşen etkilerine ilişkin araştırmalar yapmak,

c) Gazete, radyo, televizyon ve diğer iletişim yöntemleri kullanılarak tüketiciye duyurulan kampanyalı satışlarda, gerek firma hedefleri gerekse tüketici tatmini açısından araştırmalar yapmak,

d) Bireysel kredi veren finans kurumları ile bu kurumlar aracılığıyla kredi kullanan tüketicilere yönelik araştırmalar yapmak,

e) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenecek promosyon kampanyaları ve düzenlenenlerin sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapmak,

f) Piyasaya sunulan ürünlerde; malzeme, işçilik, montaj ve üretimden kaynaklanan ayıplara ve bu ayıplar nedeniyle zarar görenlere yönelik araştırmalar yapmak,

g) Piyasaya sunulan ürünlerde, kullanıcı hatası sonucu ortaya çıkan sorunlara yönelik araştırmalar yapmak,

h) Tüketici talep ve tercihleri ile davranış kalıplarındaki değişiklikler ile ilgili araştırmalar yapmak.

 

B – Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda sıralanan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini verir.

a) Yurt dışında ve ülkemizde yerleşik üretici ve satıcılara, ürettikleri ve sattıkları mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Sektör dernekleri ile meslek örgütleri ve bunların üst kurullarına, üyelerinin piyasaya sundukları mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

d) Evrensel ve ulusal tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına ilişkin uygulamalar konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

e) Tüketicileri kalite ve fiyat mukayesesi yapabilecek şekilde eğitmek ve bilgilendirmek,

f) Test ve deney sonuçlarını yayın yoluyla tüketicilere ileterek enformasyonu sağlamak,

g) Tüketicilerin daha iyi ekonomik kararlar vermelerine yardımcı olacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

h) Tüketicileri kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirip yaşama düzeylerini yükseltecek eğitim, danışmanlık ve yayım faaliyetleri yapmak.

 

C – Test ve Belgelendirme Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliğinden aşağıda yer verilen test etme ve belgelendirme faaliyetlerini yapar.

a) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olup olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

b) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olup, olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

c) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin üreticisi veya satıcısı tarafından vaad edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

d) Farklı üretici veya satıcılar tarafından piyasaya sunulan benzer ürün veya hizmetlere yönelik karşılaştırma testleri yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek.

 

Organlar

 

Madde 5 — Merkezin organları:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kuruludur.

 

Merkez Müdürü

 

Madde 6 — Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

 

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri

 

Madde 7 — Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

 

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni merkez müdürü görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Merkez Yönetim Kurulu

 

Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, merkez müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur.

 

Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

 

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapar.

 

Merkez Danışma Kurulu

 

Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Danışma Kurulu konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

 

Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

 

Kadrolar

 

Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

 

Yürürlük

 

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araştırma - Danışma - Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Yeni Bina 3. Kat Beytepe/Ankara
tupadem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Şener
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı